ANBI-beschikking VPTZ Rivierenland

VPTZ Rivierenland is door de belastingdienst geregistreerd als een Algemeen Nut Beogende Instelling(ANBI). Voor wie geld aan VPTZ Rivierenland wil nalaten of schenken, is het goed te weten dat wij als ANBI zijn vrijgesteld van belastingen over schenkingen en erfenissen. Dus alles wat u aan ons nalaat, komt ook daadwerkelijk ten goede aan de vrijwilligers in de palliatieve terminale zorg.

ANBI’s zijn verplicht een aantal gegevens via de website te publiceren, met als doel het vertrouwen van het publiek in de filantropische sector te bevorderen. De gegevens van VPTZ Rivierenland vindt u hier.

Naam:

Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg Rivierenland
81.60.62.547
VPTZ Rivierenland
Dahliastraat 9, 

4054 NC  Echteld

E-mail:info@vptzrivierenland.nl

Het bestuur van de vereniging VPTZ Rivierenland is verantwoordelijk voor het beleid van de vereniging op hoofdlijnen, draagt ervoor zorg dat beleid wordt uitgevoerd en houdt toezicht op die uitvoering.
Bij de meerderheid van de bestuursleden dient er een verband te zijn (geweest) met de regio en met de gezondheidszorg.

Op de pagina bestuur en beloning vindt u de samenstelling van het huidige bestuur.
Voor de jaren 2020 - 2024 heeft de Stichting een meerjarenbeleidsplan opgesteld. Het meerjarenbeleidsplan is onderdeel van de beleidscyclus, net als het jaarlijkse activiteitenplan met begroting. Daarbij is het van belang om terug te kijken op de af­gelopen periode, maar vooral om de huidige maatschappelijke ontwikkelingen te bezien en de concrete vertaling daarvan naar VPTZ.

VPTZ Rivierenland, volgt voor haar medewerkers de ‘CAO voor de Verpleeg- en Verzorgingshuizen en Thuiszorg’.


VPTZ Rivierenland is een Stichting zonder winstoogmerk die haar activiteiten kan ontplooien dankzij een subsidie van het Ministerie van VWS. Deze subsidie die verstrekt wordt op basis van gemiddelde inzetten van de afgelopen 3 jaar

Publicatieplicht v.a. 1 januari 2021: v.w.b. Anbi ja, zie Anbi overzicht

Fiscaal nummer: RSIN nummer: 81.60.62.547

Contactgegevens:

VPTZ Rivierenland

Dahliastraat 9,

4054 NC Echteld

06 - 53 71 55 25 (Coördinator)

Bestuurssamenstelling:

De bestuursleden worden benoemd voor vier jaar, met een maximale zitting van vijftien jaar.

Beleidsplan:

Het beleidsplan 2022 - 2026, is goedgekeurd in de vergadering van 1 juni 2022. Het beleidsplan is hier in te zien.

Beloningsbeleid:

Het bestuursleden van VPTZ Rivierenland ontvangen uitsluitend een vergoeding van gemaakte reis- en verblijfskosten.

Doelstelling:

De doelstelling van de vereniging is omschreven in de statuten. De statuten zijn, mede naar aanleiding van de wet WBTR, gewijzigd en notarieel vastgelegd op 21.12.2021.

Verslag van de uitgeoefende activiteiten:

Het jaarverslag 2023 vindt u hier.

Financiële verantwoording:

De activiteiten worden separaat, op basis van het voorgeschreven model en procedure van het ministerie van VWS, vastgelegd. In de jaarrekening vindt u de financiële verantwoording hiervan terug.

De jaarrekening 2023 kunt u hier downloaden.

Grote ANBI's moeten vanaf 1 januari 2021 voldoen aan nieuwe regels en verantwoording. De door de belastingdienst verstrekte standaardformulier kan hier worden gedownload.